HMI422A. Människa-datorinteraktion, 5p

Instructor
Semester  
Prerequisites Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen samt rekommenderade kunskaper motsvarande grundläggande kunskaper inom programmering och systemutveckling motsvarande 20 poäng.
Goals
Content
  1. Människans förutsättningar för interaktion med datorer.
  2. Tekniska möjligheter för design av användargränssnitt.
  3. Användbarhet som begrepp och olika synsätt på användbarhet.
  4. Användbarhetsorienterad design.
  5. Prototyping i användbarhetsorienterad design.
  6. Användbarhetsutvärdering.

Literature  
Examination

Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och handledning. Kursen innehåller stora inslag av projektuppgifter och övningar.

Kursen examineras genom godkända projektuppgifter och laborationer. Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov. Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Other

Kursplanen är fastställd av Institutionen för Datavetenskap, Undervisningsnämnden, 1995-04-28.
Utbildningsområde: TE
Ämnesklass enligt SCB: ADA
Kurskod: HIBC69

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmet (år3).

 

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap

Dnr 2573/94 E240
Ämne: ADB
Nivå: C
Kurskod: HIBC69