HMI703. Psychoacoustics, 5p

Instructor Kursledare: Stig Arlinger, Department of Technical Audiology/LiU, stig.arlinger@oto.liu.se
Semester

Prerequisites Förkunskapskrav: HMI-doktorand.
Goals
Content
  1. Grundläggande psykoakustiska storheter
  2. Hörtröskel, hörstyrka, hörnivå, isophonkurvor;
  3. Tonhöjd; Klangfärg; Spektral upplösning, frekvensdiskrimination; Intensitets-d:o; Temporal upplösning (forward/backward masking, gap detection);
  4. Ljudlokalisation; Binaural masking level difference. Cocktailpartyeffekten, JFC. Ljud-uppmärksamhet-sinnesstämning-minne-inlärning.
  5. Infraljud och ultraljud: Perception och påverkansformer.
  6. Talsignalen, Prosodi, Talanalys och talsyntes. Hörselskada/dövhet och kognition.
Literature
  • Lidén G. Audiologi, kap 2 (pp 22-40).Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1985.
  • Moore B.C.J. An introduction to the psychology of hearing. Academic Press, London, 4 th ed 1997 (även tidigare upplagor är användbara).
Examination Projektarbete kommer preliminärt att avse självvalt ämne för inlämning som skriftlig rapport. Projektet kan vara experimentellt eller litteraturbaserat och väljs i samråd med den enskilde handledaren. Ha gärna synpunkter och idéer att diskutera till torsdags-e.m.
Other